• İNŞAAT DEMİRCİLERİ, KALIPCILARI, DUVARCILARI YARDIMLAŞMA VE

                         DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR

                                                                  Sayfa No:1

   

  MADDE:  1- DERNEĞİN ADI: İnşaat Demircileri Kalıpcıları Duvarcıları

                           Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

   

  MADDE:  2- DERNEĞİN MERKEZİ: Derneğin Merkezi Konya ili Selçuklu ilçesidir.

   

  MADDE:  3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Yok

   

             DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONUSU

   

  MADDE:  4- DERNEĞİN AMACI: İnşaat Demircileri, Kalıpcıları, Duvarcıları

  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeler arasında iş ahlakı bilincinin

  oluşturulması ve kaliteli iş üretmek, üyelerimizin hak ve menfaatlarını

  korumak, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamaktır.

  Ayrıca;

      1- Dernek bütün faaliyetlerini 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde

  yürütür.

      2- Dernek; Belediyelerle, Bayındırlık Müdürlüğüyle, İnşaat Mühendisleri

  Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Harita Mühendisleri Odası,

  Elektrik Mühendisleri Odası ve diğer bütün mesleki Odalarla ve ilgili bütün

  resmi kurumlarla diyalog halinde olmak, bilgi alış verişinde bulunmak. Bu

  kuruluşlar nezdinde üyelerimizi temsil etmek.

      3- Üyelerimizin kaliteli iş yapmaları hususunda gerekli eğitim seminer-

  leri düzenlemek.

      4- Üyelerimizin taşoron-müteahhit firmalarla anlaşmazlıklarında yardımcı

  olunur, haksız rekabetin önlenmesi için yapılacak iş guruplarına göre ücret

  tarifesi çıkarmak.

      5- Eğitim, kültür, sağlık, sanat ve sporla ilgili şenlik, yarışma, fes-

  tivaller düzenler.

      6- Yardıma muhtaç olanlara giyim, iaşe ve her türlü ihtiyaçlarını karşı-

  lamasına yardımcı olur.

      7- Hasta ve bakıma muhtaç olanları tedavi ettirir, ilaç ve tedavi mas-

  raflarını karşılamaya çalışır.

      8- Maddi durumu iyi olmayan üyelerimize kurulacak sandık vasıtasıyla ay-

  ni ve nakti yardımda bulunur.

      9- Üyelerimizin ve tüm inşaat ustalarının kaynaşmasını sağlamak amacıyla

  günler, geceler, geziler, şenlikler ve programlar düzenler.

     10- İşsizlere iş bulma, iş temini için gerekli organizasyonlar yapar.

     11- Dernek gayesine ulaşabilmek için paralı veya parasız konferanslar

  temsil, sergi, kermes ve geziler tertipler.

     12- Bilgisayar, yabancı dil, ev ekonomisi gibi dallarda halk eğitim

  kursları tertip eder.

     13- Dernek taşınmaz satın almak, bağışları kabul etmek, taşınmazları

  satmak suretiyle gayesine uygun faaliyetlerde bulunur.

   

  MADDE:  5- DERNEK ÜYELİĞİ: Derneğe üye olabilme:

          a) Fiili ehliyete sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir

          b) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4.maddesinin 2,3 ve 4.bendlerinde

  girmesi yasaklananlarla, ilköğretim ve lise öğretim öğrencileri derneğe üye

  olamazlar.

          c) A ve B bentlerindeki şartları haiz olanlardan derneğe maddi ve

  manevi yardımı dokunanlar bilahire genel kurulun tasvibine sunulmak üzere

  yönetim kurulunca fahri üye olarak alınırlar.

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:2

  MADDE:  6- DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ:

         Derneğin tüm üyeleri yazılı istekle 6 ay önceden bildirerek üyelikten

  ayrılma hakkına sahiptirler. Derneğin amacı dışına çıktıkları, yasak faali-

  yetlere teşebbüs ettikleri tesbit edilenlerle huzursuzluk yapanlar ve üyelik

  aidatını munta-zam ödemeyenler, üyelik sıfatını kaybederler, yönetim kurulu

  kararı ile der-nek üyeliklerine son verilir. Bu tür üyeliklerine son veril-

  lenler ilk genel kurul nezdinde itirazda bulunma hakkına sahiptir. Ancak ge-

  nel kurul kararı kesin olup, başka mercilere itirazda bulunamazlar.

   

  MADDE:  7- DERNEK ÜYELERİNİN HAKLARI:

         Derneğe üye olacaklar dernekçe verilecek üye kayıt formunu doldurarak

  tüzüğü okumuş ve aynen kabul etmiş olduklarını belirterek yönetim kurulu

  başkanlığına verilirler. Başvuran aday üyenin üye olabilme şartlarını araş-

  tıran yönetim kurulu olumlu veya olumsuz durumu en geç 30 gün içerisinde

  yazılı olarak ilgiliye bildirir. Her üye dernekte eşit haklara sahiptir. Her

  üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda bizzat kendi

  oyunu kullanmak zorundadır.

   

  MADDE:  8- DERNEĞİN ORGANLARI:

         Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşmuştur.

          A-GENEL KURUL: Dernek Genel kurulu, derneğe kayıtlı tüm üyelerden

  oluşur. Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır.

          B-YÖNETİM KURULU: Dernek Yönetim kurulu, derneğin yürütme kurulu

  olup, derneği temsil yetkisine sahiptir.

          C-DENETLEME KURULU: Denetleme kurulu, derneğin tüm işleri ile mali

  durumu denetleme yetkisine sahiptir.

   

  MADDE:  9- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI:

         Dernek genel kurulu iki yılda bir olmak üzere Şubat ayı içerisinde

  toplanır. Dernek genel kurulu, yönetim ve denetim kurullarının gerek gördüğü

  hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine ola-

  ğanüstü olarak da toplanır. Olağan veya olağanüstü toplantılara dernek yöne-

  tim kurulu çağırır. Olağanüstü toplantılara yönetim kurulu davetiye çıkarmaz

  veya toplantıya yanaşmaz ise bu durumda 2908 sayılı Dernekler Kanunun 20.mad

  desinin son parağrafı işleme konur.

   

  MADDE: 10-GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

         Yönetim Kurulu, derneğe tüm kayıtlı üyelerin işlemlerini altı nüsha

  olarak genel kurula katılan üyelerin imzalarını almak ve mülki amirliğe ver-

  mek amacı ile hazırlar. Yönetim kurulu toplantı tarih, gün, saat ve toplantı

  yeri ile toplantıda görülecek konuları içeren gündem için karar alır, yöne-

  tim kurulu, genel kurula katılacak üyeleri en az 15 gün önceden toplantının

  tarih ve gününü, saatini, yer ve gündemini mahalli bir gazetede ilan ederek

  toplantıya çağırır. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise i-

  kinci toplantıda bir hafta sonra yapılacağını belirtir. Birinci toplantı,

  çoğunluk sağlanamamasından değil de başka sebeplerden dolayı ertelenmiş ise

  durum ilk ilanın çıktığı gazetede üyelere duyurulur. Çoğunluk dışında erte-

  lenen toplantı için gene aynı gazetede birinci şekil ve usüldeki gibi tekrar

  toplantı ilanı verilir. Erteleme toplantısı bir defadan fazla geri bırakıla-

  maz ve ertelenen genel kurul toplantıları erteleme tarihinden engeç iki ay

  içerisinde yapılır.

   

  MADDE: 11-GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ:

         Dernek genel kurulu toplantıları yönetim kurulunca kararlaştırılan

  yerlerde yapılabilir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:3

  MADDE: 12-GENEL KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

         A-TOPLANTI YETER SAYISI: Genel Kurul dernek tüzüğüne göre kurula ka-

  tılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile açılır

  ve çalışmalarına başlar. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa durum bir tu-

  tanakla tesbit edilir ve ikinci toplantının ilk ilanda yayınlanan günde ya-

  pılması kararlaştırılır. İkinci toplantıda üye sayısı dernek yönetim ve de-

  netim kurullarının asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

   

         B-TOPLANTININ YAPILIŞI: Genel kurul toplantıları gazetede ilan edilen

  ve mülki amirliğe verilen yazılı belgede mevcut tarih, gün, saat, yer ve

  gündemle yapılır. Dernek üyeleri genel kurul salonuna daha önceden hazırlan-

  mış bulunan isim listelerinden, isimlerinin karşılarını imzalayarak alınır-

  lar. Toplantının açılabilmesi için yapılan incelemede çoğunluğun bulunduğu

  hükümet komiserinin de katıldığı bir tutanakla tesbit ve imza altına alınır.

  Çoğunluğun bulunduğunun anlaşılmasına mütakip yönetim kurulu başkanı veya

  görevlendirilen yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar. Hükümet komserinin

  toplantıya gelmemesi toplantının ertelenmesine sebep teşkil etmez.

   

         C-GENEL KURULUN YÖNETİMİ: Toplantının açılışına mütakip genel kurulu

  yönetecek başkanlık divanı teşekkül ettirilir. Başkanlık divanı açık oyla

  seçilecek bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşur. Başkan top-

  lantıyı yönetir. Katipler tutanak düzenler ve birlikte imza ederler. Genel

  kurula ait tutanak ve belgeler, divan başkanınca yeni seçilen yönetim kuru-

  luna bir tutanakla teslim edilir.

   

         D-GENEL KURULDA GÖRÜŞME USULÜ: Yönetim kurulunca önceden hazırlanarak

  gazetede ilan edilen ve mülki amirliğe bildirilen gündemdeki maddeler görü-

  şülür. Ancak toplantıda hazır bulunan dernek üyelerinin onda biri tarafından

  görüşülmesi istenilen konular gündeme mecburen alınır. Görüşülüp karara va-

  rılan ve oylanan konular tekrar görüşülmeye ve oylamaya alınmaz. Kararlar

  mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu gizli oyla seçilir ve

  açık tasnif usulü uygulanır.

   

  MADDE: 13-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

         Genel kurul aşağıdaki hususları görüşerek karar verir.

         a)Yönetim ve denetim kurullarının çalışma dönemlerine ait raporlarını

  görüşür ve karara bağlar.

         b)Yönetim ve denetim kurullarını ibra eder.

         c)Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma proğramı ile bütçe taslakları-

  nı görüşür ve onaylar.

         d)Gerekirse çalışma, hesapları inceleme ve konulara göre komisyon ku-

  rar.

         e)Yönetim kurulu ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine seçer.

         f)Dernek tüzüğünde gerekli değişikliği yapar.

         g)Dernek için gerektiğinde alınacak taşınmaz mal veya satılması ge-

  rekli mal için yönetim kuruluna yetki verir.

         h)Yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılanların itirazlarını

  inceler ve kesin karar verir.

         ı)Derneğin feshine ve tasfiyesine karar verir.

         j)Kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:4

   

  MADDE: 14-YÖNETİM KURULU:

         A- KURULUŞU: Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden genel kur-

  rulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek

  üyelerden sıra ile asil üyeliğe yazılı davet yapılarak göreve çağrılması

  zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de

  getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul

  mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde

  toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde, yedek üyelerden birinin

  başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri

  arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görev-

  lendirir.

   

         B- GÖREV VE YETKİLERİ:

          Yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

         a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya

  birkaçına yetki vermek.

         b) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına

  yetki vermek.

         c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gele-

  cek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

         d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunla-

  rı on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

         e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri

  yapmak ve yetkileri kullanmak.

   

  MADDE: 15-DENETLEME KURULU, KURULUŞU-GÖREVİ VE YETKİLERİ:

         a) Denetleme kurulu genel kurulca üç asil üç yedek üye olmak üzere

  açık oylama ile seçilir.

         b) Denetleme kurulu yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere her

  zaman istediği kadar denetim yapabilir.

         c) 2908 sayılı kanunun veya genel kurul üyelerinin yeterli sayıdaki

  imzaları ve yazılı istekleri ile de denetim yapabilir.

         d) 2908 sayılı yasa ve yürürlükteki tüzük hükümlerine dayanarak genel

  kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.

         e) Derneğin idari ve mali denetiminde görevlilere her hususta yardım-

  cı olur.

   

  MADDE: 16-DERNEĞİN GELİRLERİ:

          Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

         1- Üyelerden giriş aidatı olarak 10.000.000-TL, Yıllık aidat olarak

  da 60.000.000-TL.tahsil edilir. Aidatları artırmaya genel kurul yetkilidir.

         2- Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler.

         3- Bağış ve yardımlar.

         4- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak topla-

  nacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

   

  MADDE: 17-TUTULACAK DEFTERLER:

        a) İşletme Hesabı esasına tabi olması halinde;

           İşletme Hesabı Defteri

           Envanter Defteri

           Üye Kayıt Defteri

           Karar Defteri

        b) Bilanço Hesabı Esasına tabi olması halinde;

           Yevmiye Defteri

           Büyük Defter

           Envanter Defteri

           Üye kayıt defteri

           Karar Defteri

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:5

        c) Bu defterlere ek olarak;

           Demirbaş eşya kayıt defteri

           Gelen-Giden evrak kayıt defteri

           Alındı belgesi kayıt defteri

  Tutmakla yükümlü ve bu defterlerin noter tastikli olması zorunludur.

   

  MADDE: 18-DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞMESİ:

          Tüzük değişikliği, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek

  üyelerinin en az üçte ikisinin genel kurula katılması ile mümkündür. Deği-

  şiklik hakkında alınacak karar ise toplantıya katılan üyelerin en az 2/3'nün

  oy vermesiyle kabulü mümkündür. Tüzükte yapılacak değişiklikler eski ve yeni

  maddeleri ile genel kurula çağrı gündeminde ilan edilmek sure-tiyle önceden

  üyelere duyurulur.

   

  MADDE: 19-DERNEĞİN FESHİ:

          Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fe-

  sih işlemi 2908 sayılı kanunun 49.ve 55.maddelerine göre yapılır. Genel ku-

  rulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula ka-

  tılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda

  hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde,

  üyeler 21.maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katı-

  lan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin

  kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi

  zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin

  en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

   

          Derneğin kendi kendine fesih kararı vermesi halinde derneğin menkul

  ve gayrimenkul malları dernek genel kurulunun tasvip edeceği, derneğin faa-

  liyetine uygun bir yere devir edilir. Genel kurulca bir karar alınmamış veya

  genel kurul toplanmamışsa veya mahkemece kapatılmışsa, derneğin bütün para,

  mal ve hakları hazineye intikal eder. Mal-para ve hakları hazineye intikal

  edecek derneklerin tasviye ve intikalleri hükümet komiseri veya maliye tem-

  silcisinin gözetiminde yapılır.

   

          Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar

  verilen derneklerin, para, mal ve haklarının tasviye ve intikal işlemlerinin

  tamamlanmasını, bunların Dernekler kütüğü'ndeki kayıtları, faaliyetleri bir

  il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülki amirinin, birden

  ziyade ilde faaliyette bulunanlar için içişleri Bakanlığı'nın onayı ile si-

  linir. Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir der-

  nek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar al-

  dığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz

  Dernek kendiliğinden dağıldığında bütün para, mal ve hakları Hazineye devro-

  lunur.

   

            ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  MADDE: 20-ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİMİ:

          Genel kurulca dernek organlarına seçilenlerin seçim tarihini takip

  eden günden itibaren yedi gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından

  asil ve yedek üyelerinin adı soyadı, baba adı, doğum yeri, tarihi, meslekle-

  ri ve ikametgah adresleri bulunan bir liste tanzimi ile en büyük mülki amir-

  liğe bildirilir.

   

  MADDE: 21-GELİR MAKBUZU:

         Derneğe elde edilecek gelirler makbuzla tahsil edilir. Makbuzların

  2908 sayılı kanunun 63.maddesinde tarif edilen makbuzlarla yapılması

  zorunludur.

   

   

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:6

  MADDE: 22-MEMUR VE YARDIMCILARIN ATANMASI:

          Derneğin memur, yardımcı, öğretici ve hizmetlilerin atanmaları ve

  işten çıkarılmaları, bunlara verilecek ücretin tesbiti Yönetim Kurulu'na

  aittir.

   

  MADDE: 23-YASAK HÜKÜMLER:

          Dernek siyasetle uğraşmaz ve ideolojik toplantılara temsilci gönde-

  remez. Bunların hazırlayıp dağıtacağı bildirgelere imza koyamaz. 2908 sayılı

  dernekler yasasındaki tüm yasak ilkelere aynen riayet eder.

   

  MADDE: 24-TÜZÜKTEKİ HUKUKİ BOŞLUKLAR:

          Tüzükte bulunan boşluklar ve unutulan konularda yürürlükteki kanun

  yönetmelik, kararname ve genel hüküm ifade eden genelgelere uyularak hareket

  edilir.

   

  MADDE: 25-DERNEK KURUCULARI:

  ┌─────────────┬────────┬────┬───────┬────┬─────────────────────────┬───────┐

  │ADI SOYADI   │ BABA   │DOĞ.│MESLEĞİ│ UY-│      A D R E S İ        │       │

  │             │ ADI    │TAR.│       │RUĞU│                         │  İMZA │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │             │        │    │       │    │                         │       │

  │Sami AVŞAR   │Bekir   │1963│Serbest│T.C.│ Kuykubat Mah.Cumbalı    │       │

  │             │        │    │       │    │ Sok.No:7 KONYA          │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Hasan Hüseyin│Süleyman│1962│Serbest│T.C.│ 100.Yıl Mah.Anadolu Cd  │       │

  │AK           │        │    │       │    │ Gonca Gül Sk.No:10 KONYA│       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Mithat ŞİMŞEK│Mükremin│1975│Serbest│T.C.│ Alpaslan Mah.Uluyol     │       │

  │             │        │    │       │    │ Sok.No:28 KONYA         │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Cafer Uyar   │Kerim   │1959│Serbest│T.C.│ Alpaslan Mah.Gürçelik   │       │

  │             │        │    │       │    │ Sok.No:1/1 KONYA        │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Yusuf Tarhan │Kemal   │1955│Serbest│T.C.│ Necip Fazıl Mah.Fatih Cd│       │

  │             │        │    │       │    │ Uhut Sit.No:26/1 KONYA  │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Şükrü Polat  │Zekeriya│1952│Serbest│T.C.│ Erenköy Mah.Dadaloğlu   │       │

  │             │        │    │       │    │ Cad.No:81 KONYA         │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Ahmet Uyar   │Arafa   │1964│Serbest│T.C.│ Esenler Mah.Çaldere Sok.│       │

  │             │        │    │       │    │ No: 11 KONYA            │       │

  └─────────────┴────────┴────┴───────┴────┴─────────────────────────┴───────┘

          GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

         ---------------------------

         1- Dernek Başkanı         : Sami Avşar

         2- Başkan Vekili          : Hasan Hüseyin Ak

         3- Sekreter               : Mithat Şimşek

         4- Muhasip                : Cafer Uyar

         5- Üye                    : Yusuf Tarhan

         6- Üye                    : Şükrü Polat

         7- Üye                    : Ahmet Uyar •  

  MADDE: 14-YÖNETİM KURULU:

         A- KURULUŞU: Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden genel kur-

  rulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek

  üyelerden sıra ile asil üyeliğe yazılı davet yapılarak göreve çağrılması

  zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de

  getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul

  mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde

  toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde, yedek üyelerden birinin

  başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri

  arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görev-

  lendirir.

   

         B- GÖREV VE YETKİLERİ:

          Yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

         a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya

  birkaçına yetki vermek.

         b) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına

  yetki vermek.

         c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gele-

  cek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

         d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunla-

  rı on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

         e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri

  yapmak ve yetkileri kullanmak.

   

  MADDE: 15-DENETLEME KURULU, KURULUŞU-GÖREVİ VE YETKİLERİ:

         a) Denetleme kurulu genel kurulca üç asil üç yedek üye olmak üzere

  açık oylama ile seçilir.

         b) Denetleme kurulu yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere her

  zaman istediği kadar denetim yapabilir.

         c) 2908 sayılı kanunun veya genel kurul üyelerinin yeterli sayıdaki

  imzaları ve yazılı istekleri ile de denetim yapabilir.

         d) 2908 sayılı yasa ve yürürlükteki tüzük hükümlerine dayanarak genel

  kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.

         e) Derneğin idari ve mali denetiminde görevlilere her hususta yardım-

  cı olur.

   

  MADDE: 16-DERNEĞİN GELİRLERİ:

          Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

         1- Üyelerden giriş aidatı olarak 10.000.000-TL, Yıllık aidat olarak

  da 60.000.000-TL.tahsil edilir. Aidatları artırmaya genel kurul yetkilidir.

         2- Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler.

         3- Bağış ve yardımlar.

         4- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak topla-

  nacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

   

  MADDE: 17-TUTULACAK DEFTERLER:

        a) İşletme Hesabı esasına tabi olması halinde;

           İşletme Hesabı Defteri

           Envanter Defteri

           Üye Kayıt Defteri

           Karar Defteri

        b) Bilanço Hesabı Esasına tabi olması halinde;

           Yevmiye Defteri

           Büyük Defter

           Envanter Defteri

           Üye kayıt defteri

           Karar Defteri

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:5

        c) Bu defterlere ek olarak;

           Demirbaş eşya kayıt defteri

           Gelen-Giden evrak kayıt defteri

           Alındı belgesi kayıt defteri

  Tutmakla yükümlü ve bu defterlerin noter tastikli olması zorunludur.

   

  MADDE: 18-DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞMESİ:

          Tüzük değişikliği, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek

  üyelerinin en az üçte ikisinin genel kurula katılması ile mümkündür. Deği-

  şiklik hakkında alınacak karar ise toplantıya katılan üyelerin en az 2/3'nün

  oy vermesiyle kabulü mümkündür. Tüzükte yapılacak değişiklikler eski ve yeni

  maddeleri ile genel kurula çağrı gündeminde ilan edilmek sure-tiyle önceden

  üyelere duyurulur.

   

  MADDE: 19-DERNEĞİN FESHİ:

          Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fe-

  sih işlemi 2908 sayılı kanunun 49.ve 55.maddelerine göre yapılır. Genel ku-

  rulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula ka-

  tılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda

  hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde,

  üyeler 21.maddeye göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katı-

  lan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin

  kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi

  zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin

  en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

   

          Derneğin kendi kendine fesih kararı vermesi halinde derneğin menkul

  ve gayrimenkul malları dernek genel kurulunun tasvip edeceği, derneğin faa-

  liyetine uygun bir yere devir edilir. Genel kurulca bir karar alınmamış veya

  genel kurul toplanmamışsa veya mahkemece kapatılmışsa, derneğin bütün para,

  mal ve hakları hazineye intikal eder. Mal-para ve hakları hazineye intikal

  edecek derneklerin tasviye ve intikalleri hükümet komiseri veya maliye tem-

  silcisinin gözetiminde yapılır.

   

          Feshine, kendiliğinden dağılmış sayılmasına veya kapatılmasına karar

  verilen derneklerin, para, mal ve haklarının tasviye ve intikal işlemlerinin

  tamamlanmasını, bunların Dernekler kütüğü'ndeki kayıtları, faaliyetleri bir

  il sınırı içinde bulunanlar için mahallin en büyük mülki amirinin, birden

  ziyade ilde faaliyette bulunanlar için içişleri Bakanlığı'nın onayı ile si-

  linir. Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir der-

  nek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar al-

  dığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz

  Dernek kendiliğinden dağıldığında bütün para, mal ve hakları Hazineye devro-

  lunur.

   

            ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  MADDE: 20-ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİMİ:

          Genel kurulca dernek organlarına seçilenlerin seçim tarihini takip

  eden günden itibaren yedi gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından

  asil ve yedek üyelerinin adı soyadı, baba adı, doğum yeri, tarihi, meslekle-

  ri ve ikametgah adresleri bulunan bir liste tanzimi ile en büyük mülki amir-

  liğe bildirilir.

   

  MADDE: 21-GELİR MAKBUZU:

         Derneğe elde edilecek gelirler makbuzla tahsil edilir. Makbuzların

  2908 sayılı kanunun 63.maddesinde tarif edilen makbuzlarla yapılması

  zorunludur.

   

   

   

   

   

   

                                                                  Sayfa No:6

  MADDE: 22-MEMUR VE YARDIMCILARIN ATANMASI:

          Derneğin memur, yardımcı, öğretici ve hizmetlilerin atanmaları ve

  işten çıkarılmaları, bunlara verilecek ücretin tesbiti Yönetim Kurulu'na

  aittir.

   

  MADDE: 23-YASAK HÜKÜMLER:

          Dernek siyasetle uğraşmaz ve ideolojik toplantılara temsilci gönde-

  remez. Bunların hazırlayıp dağıtacağı bildirgelere imza koyamaz. 2908 sayılı

  dernekler yasasındaki tüm yasak ilkelere aynen riayet eder.

   

  MADDE: 24-TÜZÜKTEKİ HUKUKİ BOŞLUKLAR:

          Tüzükte bulunan boşluklar ve unutulan konularda yürürlükteki kanun

  yönetmelik, kararname ve genel hüküm ifade eden genelgelere uyularak hareket

  edilir.

   

  MADDE: 25-DERNEK KURUCULARI:

  ┌─────────────┬────────┬────┬───────┬────┬─────────────────────────┬───────┐

  │ADI SOYADI   │ BABA   │DOĞ.│MESLEĞİ│ UY-│      A D R E S İ        │       │

  │             │ ADI    │TAR.│       │RUĞU│                         │  İMZA │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │             │        │    │       │    │                         │       │

  │Sami AVŞAR   │Bekir   │1963│Serbest│T.C.│ Kuykubat Mah.Cumbalı    │       │

  │             │        │    │       │    │ Sok.No:7 KONYA          │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Hasan Hüseyin│Süleyman│1962│Serbest│T.C.│ 100.Yıl Mah.Anadolu Cd  │       │

  │AK           │        │    │       │    │ Gonca Gül Sk.No:10 KONYA│       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Mithat ŞİMŞEK│Mükremin│1975│Serbest│T.C.│ Alpaslan Mah.Uluyol     │       │

  │             │        │    │       │    │ Sok.No:28 KONYA         │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Cafer Uyar   │Kerim   │1959│Serbest│T.C.│ Alpaslan Mah.Gürçelik   │       │

  │             │        │    │       │    │ Sok.No:1/1 KONYA        │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Yusuf Tarhan │Kemal   │1955│Serbest│T.C.│ Necip Fazıl Mah.Fatih Cd│       │

  │             │        │    │       │    │ Uhut Sit.No:26/1 KONYA  │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Şükrü Polat  │Zekeriya│1952│Serbest│T.C.│ Erenköy Mah.Dadaloğlu   │       │

  │             │        │    │       │    │ Cad.No:81 KONYA         │       │

  ├─────────────┼────────┼────┼───────┼────┼─────────────────────────┼───────┤

  │Ahmet Uyar   │Arafa   │1964│Serbest│T.C.│ Esenler Mah.Çaldere Sok.│       │

  │             │        │    │       │    │ No: 11 KONYA            │       │

  └─────────────┴────────┴────┴───────┴────┴─────────────────────────┴───────┘

          GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

         ---------------------------

         1- Dernek Başkanı         : Sami Avşar

         2- Başkan Vekili          : Hasan Hüseyin Ak

         3- Sekreter               : Mithat Şimşek

         4- Muhasip                : Cafer Uyar

         5- Üye                    : Yusuf Tarhan

         6- Üye                    : Şükrü Polat

         7- Üye                    : Ahmet Uyar